طرح درس شماره (1) ریاضی پایه سوم

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه سوم

موضوع :  استفاده از پرگار                 صفحه :    104      تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آموزش اسفاده از پرگار

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز بتواند با کمک معلم و هم‌کلاسی‌هایش یک پرگار درست کند.

دانش آموز بتواند به طور صحیح پرگار را در دست بگیرد.

بتواند با استفاده از پرگار، یک خط را مدرج کند، دایره رسم کند و نیز نیم دایره (کمان) بکشد.

 

وسايل كمك آموزشي

تخته، ماژیک، چوب، میخ، گیره، نخ، مقوا، سنجاق قفلی، نخ، خط کش.

 

الگو و روش

گروهی، نمایشی، پرسش و پاسخ.

 

ارزشيابي ورودي

در مورد وسایلی که قبلاً استفاده می شده، سوالاتی از بچه ها پرسیده شده و نحوه استفاده از آنها نیز یادآوری می شوند.

5

 

ايجاد انگيزه

 

با ارائه یک بحث کوتاه در خصوص نحوه ترسیم دایره به طور دقیق، دانش آموزان را برای این کار آماده می نماییم.

3

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: با استفاده از وسایل ذکر شده به کمک دانش آ وزان نسبت به درست نمودن یک پرگار اقدام نموده سپس با تقسیم دانش آموزان به چند گروه، نحوه استفاده از نخ و سنجاق برای ترسیم کمان، دایره و نیم دایره تلاش می کنند. به دنبال آن با معرفی پرگار به عنوان وسیله ای که به طور دقیق می تواند دایره و کمان را ترسیم نماید، استفاده از آن را برای اینکار از نخ و سنجاق بهتر و مطلوب معرفی می کند. 

دانش آموزان: در گروه ها با کمک معلم ابتدا از نخ و سنجاق برای ترسیم دایره و نیم دایره فعالیت نموده سپس با استفاده از پرگار آنها نیز طرز ترسیم دایره یکی یکی یاد می گیرند.

در ضمن این مرحله با طرح پرسش‌هایی در خصوص پرگار و نحوه استفاده از آن، ارزشیابی تکوینی نیز به عمل می‌آید.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

دانش آموز به طور انفرادی نحوه ساخت پرگار و استفاده از آن را برای سایر دانش آموزان توضیح می هد و کارهایی را که می توان با کمک پرگار انجام داد و نیز نحوه در‌دست گرفتن آن را برای بقیه بازگو کند.

4

ارزشيابي تكميلي

در این مرحله با طرح پرسش هایی در مورد درس در صدد بر می آییم که یادگیری درس جدید را مورد ارزشیابی قرار دهیم. مثلاً از آنان می خواهیم یک خط را با استفاده از پرگار مدرج نمایند.

5

 

فعالیتهای تکمیلی

 

جمع بندی: ارائه یک جمع بندی و کامل کردن توضیحات با کمک دانش‌آموزان در مورد موضوع درس.

ارائه تکلیف: برای آشنایی بیشتر و تسلط بر موضوع از آنان می خواهیم که در دفتر خود یک خط را رسم و مدرج کنند، کمان بزنند و نیز دایره رسم کنند. همچنین با استفاده از چوب و با کمک بزرگترها پرگاری تهیه کند.

3

 

 

طرح درس شماره (2) ریاضی پایه چهارم

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه چهارم

موضوع :  هندسه         صفحه :    41     

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آموزش خطوط عمود بر هم و عمود  منصف

 

اهداف

رفتاری و جزئی

رفتاری: -دانش آموزان بتوانند با استفاده از گونیا  دو خط عمود بر هم  رسم کنند.

- دانش آموز بتواند دو خط عمود بر هم را تعریف کند.

- بتواند عمود منصف یک پاره خط را رسم کند.

- بتواند با استفاده از گونیا یک زاویه قائمه رسم کند.

جزئی: آشنایی با زاویه قائمه.

 

وسايل كمك آموزشي

تخته سیاه، گچ، مقوا، ماژیک، گونیا، وسایل گروه بندی .

 

الگو و روش

گروهی – پرسش و پاسخ

 

ارزشيابي ورودي

بایستی دانش آموزان قبلاً با خط راست، پاره خط و گونیا آشنا شده باشند. و در این راستا جهت یادآوری این مفاهیم سوالاتی از دانش آموزان پرسیده می شود.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کند. با آوردن وسایل و توزیع آن میان دانش آموزان، تدریس را شروع می کند.

دانش آموزان: به صورت گروهی و هم زمان با توضیحات معلم در مورد کار با گونیا و نحوه رسم خطوط عمود بر هم، روی مقواها، خط راست و پاره خط رسم کرده تا عمود منصف و خط عمود را رسم کنند. سپس در مورد نحوه رسم آن با یکدیگر بحث کنند و همدیگر را راهنمایی کنند.

در حین تدریس و انجام فعالیتهای یادگیری توسط دانش آموزان، سوالاتی به منظور ارزشیابی تکوینی از آنان پرسیده می شود تا معلوم شود موضوع مورد نظر را آموزش دیده اند یا خیر.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

بعد از تدریس معلم دانش آموزان به طور انفرادی خطوط عمود بر هم، زاویه قائمه و عمود منصف را  بر روی تابلو رسم کنند.

4

ارزشيابي تكميلي

در پایان، سوالاتی در باره مفاهیم جدید آموخته شده از آنان به عمل می آید.

5

 

فعالیتهای تکمیلی

 

جمع بندی: خلاصه ای از موضوع تدریس شده را جمع بندی کرده در صورت وجود اشکال آنها را رفع می نماییم.

ارائه تکلیف: برای جلسه آینده تکالیفی داده می شود مثلاً: عمود منصف یک پاره خط و با استفاده از گونیا زاویه قایمه را رسم کنید.

6

 

 

 

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه چهارم

موضوع :  هندسه         صفحه :   46     

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان با فاصله یک خط از یک نقطه

 

اهداف

رفتاری و جزئی

جزئی: - درک مفهوم فاصله یک نقطه از یک خط

-        تشخیص کوتاه ترین فاصله یک نقطه از یک خط

رفتاری: - دانش آموزان بتوانند فاصله یک نقطه از یک خط را مشخص کنند.

-        نحوه به دست آوردن کوتاهترین مسیر را شرح دهند.

-        کوتاه ترین مسیر را بیان کنند.

 

وسايل كمك آموزشي

تخته سیاه، گچ، خط کش، گونیا

 

الگو و روش

اکتشافی، توضیحی

 

ارزشيابي ورودي

در خصوص نحوه کارکردن با گونیا و نیز رسم عمود منصف سوالاتی از دانش آموزان به عمل می آید.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: پس از کشیدن یک نقطه و یک خط و کشیدن خط های متعدد که نقطه را به خط وصل می کنند از دانش آموزان می خواهد که فاصله بین نقطه و خط را مشخص نمایند و کوتاه تیرن فاصله را پیدا کنند. پس از چندین بار آنها باید این موضوع را کشف کنند که کوتاه ترین فاصله یک نقطه از یک خط، خطی است که از آن نقطه بر آن خط عمود شود.

دانش آموزان: بایستی خطوط مختلف ترسیم شده را اندازه گیری نمایند

کوتاه ترین مسیر را در مثال های داده شده پیدا کنند.

قانون خط عمود از یک نقطه بر خط، کوتاه ترین مسیر می باشد.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

از دانش آموزان انتظار می رود چند نقطه برای خود انتخاب کنند و فاصله آنها را مشخص نمایند به گونه ای که بتوانند بر روی تخته سیاه آن را ترسیم کرده و توضیح دهند.

4

ارزشيابي تكميلي

از هر گروه، یک نفر از دانش آموزان خواسته می شود که با رسم چند نقطه با فواصل مختلف از یک خط، کوتاه ترین مسیر را پیدا نمایند.

5

 

فعالیتهای تکمیلی

 

معلم از هر گروه می خواهد که یک نفر شیوه کاری را که برای اکتشاف کوتاه ترین مسیر دنبال کردند برای سایر بچه ها توضیح دهد. سپس معلم با جمع بندی همه مطالب قانون را بیان کند.

برای آشنایی بیشتر و تعمیق یادگیری از آنان خواسته می شود که در دفتر خود در منزل چند نمونه از این کار را انجام دهند و به کلاس بیاورند.

6

 

 

 

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه سوم

موضوع :  هندسه         صفحه :   156     

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

نحوه ساختن اجسام هندسی

 

اهداف

رفتاری و جزئی

جزئی: -  آشنایی دانش آموزان با نحوه ساختن اجسام هندسی مخروطی شکل

         -  آشنایی دانش آموزان با انواع مختلف مخروط ها

رفتاری: دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند انواع شکل های مخروطی را نام ببرند و نیز بتوانند آنها را درست کنند.

 

وسايل كمك آموزشي

کله قند، دو‌ک نخ ریسی، مقوا، نوار چسب، نوارهای تزئینی، قیچی و مخروطی که خود ساخته ایم.

 

الگو و روش

روش تدریس پرسش و پاسخ – نمایشی

 

ارزشيابي ورودي

از دانش آموزان خواسته می شود که تعدادی از شکل های هندسی را که دیده اند و یا تابه حال شنیده اند، نام ببرند همچنین برای ورود به ارائه درس باید آنها بتوانند دو خط موازی با هم را با خط کش رسم کنند.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: مخروطی که خودش ساخته است به کلاس می آورد و با نشان دادن آن به دانش آموزان از آنان    می پرسد: که آیا شما تا بحال چنین شکلی را دیده‌اید؟‌ سپس با نام بردن از چند گونه از اجسام که شکل مخروطی دارند از جمله کله قند، دوک نخ‌ریسی و نشان دادن آنها به دانش آموزان، نام شکل را معرفی می کند.

دانش آموزان: در این مرحله دانش آموزان با هدایت معلم نسبت به ساخت یک مخروط با استفاده از مقوا و نوار چسب و نوار های تزئینی اقدام نموده و با استفاده از زیبا ترین مخروط های ساخته شده نمایش کوتاهی ترتیب می دهد. در این نمایش با کاربست یک قصه کوتاه، از دانش آموزان خواسته می شود با گذاشتن مخروط‌ها بر سر خویش(به عنوان کلاه) نقش های خود را ایفا نمایند.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

انتظار می رود تمام دانش آموزان بتوانند با استفاده از مواد آموزشی نسبت به درست کردن یک مخروط به طور مجدانه تلاش نموده و آن را درست نمایند و نماینده گروه نحوه ساخت آن را برای سایرین توضیح دهد.

4

ارزشيابي تكميلي

از دانش آموزان خواسته می شود که تمرینات داخل کتاب که مربوط به مخروط می باشد انجام دهند و شکل های مخروطی را بازشناسی کنند.

برای تثبیت یادگیری از دانش آموزی خواسته می شود که در مقابل چشمان دانش آموزان دیگر نحوه ساخت مخروط را نمایش دهد.

5

فعالیتهای تکمیلی

از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده اجسام مخروطی شکل محیط خود را در صورت امکان به مدرسه بیاورند و یا آز آن عکس بگیرند.

6

 

 

 

 

مشخصات کلی

نام درس : رياضي    پایه اول موضوع : تفريق    صفحه : 81        تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنايي كامل با مفهوم تفريق ( شناختي ) توانايي انجام عمل تفريق ( مهارت ) علاقمندي به درس رياضي ( نگرشي )

 

 اهداف رفتاری

در پايان درس فراگير به اهداف زير دست مي يابد: علامت تفريق را با شناخت مفهوم آن مي نويسد.براي شكل تفريق مي نويسد. براي عبارت تفريق شكل ترسيم مي كند. به سئوالهاي كتاب با علاقه پاسخ مي دهد.

 

وسايل كمك آموزشي

تصويرهاي مختلف ميو هها و حيوانات – ماشين هاي اسباب بازي – ماسك خرگوش – هويچ – كيسه حساب – تخته پاكن – كتاب رياضي – گچ– تابلو

 

الگو و روش

الگو : ايفاي نقش و مشاركتي روش : پرسش و پاسخ و توضيحي

 

 ارزشيابي ورودي

به تصاوير پرندگان روي درخت نگاه كنيد . چند تا پرنده روي درخت بودند ؟ چند تا مي روند ؟ چند تا مي مانند؟ تعدادي شكل به فراگيران نشان مي دهيم و سئوال مي شود چند تا از آن را برداشتيم ؟ چند تا ماند ؟ تفريق آن را بگو.

5

 

 ايجاد انگيزه

 

يكي از فراگيران را كه خجالتي است انتخاب مي كنيم و ماسك خرگوش را به صورت او مي زنيم . طبق توضيحي كوتاه به او مي گوييم كه در كلاس گردش كند و با خود بگويد چقدر گرسنه ام و به دنبال هويچ بگردد . يكدفعه در جنگل چشمش به تعدادي هويج بيفتد هويچ ها را چهار عدد انتخاب مي كنيم . خرگوش با ديدن آنها يك هويچ را مي خورد و پس از آن به گردش خود ادامه مي دهد.

3

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

فعاليت هاي معلم

فعالیتهای دانش آموز

 

 

20

يكي از دانش آموزان نمايش را توضيح مي دهد.

تفريق مربوط به داستان را بگوييد.

معلم با استفاده از ماشين هاي اسباب بازي 5 ماشين را نشان مي دهد كه 4 تا از آنها از جاده بيرون مي رود

چند ماشين در خيابان بودند؟

چند تا از مسير خارج شدند؟

چند تا از ماشين ها توي خيابان رفتند؟

چند تا باقيمانده است ؟

تفريق مربوط به آن را بگوييد.

كا را به صورت نيمه مجسم ادامه مي دهيم.

چند سيب روي درخت است.

علي بيا و چند سيب را بردار

تفريق مربوط به سيب ها را بگوييد.

چند سيب باقيمانده است؟

بچه ها به جاي مي شود چه چيزي بگوييم بهتر است.

يك بار ديگر تفريق را بيان كنيد.

كتاب را باز كنيد و تمرينات را پاسخ دهيد . ( با توضيح نمونه )

پس از حل تمرين بررسي كتاب ها و رفع اشكال مواردي كه لازم است توضیح داده می شود.

داستان را بيان مي كند

فراگيران پاسخ مي دهد. 1 از 4

پاسخ مي دهد

 

 

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

چند سيب را بر مي دارد

فراگيران با مشورت در گروه پاسخ مي دهند

فراگيران با مشورت در گروه پاسخ مي دهند

پاسخ مي دهد

تفريق را به طور كامل بيان كنيد

فراگيران انجام مي دهند

 

 انتظارات عملکردی

از يكي از دانش آموزان فعال مي خواهيم كه داستاني بگويد كه مفهوم تفريق را برساند و از ديگر فراگيران بخواهد كه عبارت تفريق را بگويند.

5

ارزشيابي تكميلي

با استفاده از كيسه ي حساب تفريق هاي روي تابلو را ترسيم كنيد.

5

 

تعيين   تكليف

 

سه نمونه تمرين طراحي شده است كه نمونه ي 1 مربوط به فراگيران كه در حد انتظار معلم ياد گرفته اند

نمونه 2 مربوط به فراگيراني كه نياز به تمرين بيشتري دارند. نمونه 3 مربوط به فراگيراني كه يك گام از ديگر فراگيران جلوترند. كه به آنان داده مشود ، تا در منزل انجام دهند.

6

 

 

طرح درس شماره (6) ریاضی پایه اول

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه اول                                 موضوع : مفهوم کمتری

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

 

 

اهداف کلی

مقایسه اعداد

 مقابله اشیاء برای درک مفهوم کمتری       

 

اهداف رفتاری

دانش آموز بداند :

مقایسه اعداد چیست – نمادهای مقایسه را بشناسد و در ک کمتر و بیشتر بداند

 

وسايل كمك آموزشي

کتاب – دانش آموز – گردو – گچ – تخته سبز – میله های آموزشی

 

الگو و روش

روش مشارکتی

 

ارزشيابي ورودي

طراحی سوالاتی از دانش آموزان که پیش نیاز یادگیری و مربوط به این درس باشد

5

 

 

ايجاد انگيزه

 

از دانش آموزان می خواهیم که عدد هایی که خوانده اند هم بنویسند و هم بخوانند. از دانش آموزان مفهوم کمتر و بیشتر و هم اندازه را بحث می کنیم.

از دانش آموزان می خواهیم که نسبت به نوشتن اعداد بصورت خطی دقت کنند.

5

 

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

مرحله مجسم :

یک دسته 6 نفری دانش آموز را جلو کلاس می برین و تعداد 5 عدد گردو را روی میز جلو چشم دانش آموزان قرار می دهیم و سپس گردو ها را توزیع می کنیم و به یک دانش آموز نمی رسد در اینجا به دانش آموزان می فهمانیم که تعداد گردو ها کمتر از دانش آموزان است . و بعد با شکلات – یا مداد همین کا ر را تکرار می کنیم تا تفهیم کامل شود.

مرحله نیمه مجسم و شفاهی:

روی تخته کلاس شکل مثلاً پارو و قایق که بیشتر از 5 عدد نباشد و پاروی یک قایق کمتر باشد و در چند تصویر متفاوت دیگر همین روش تکرار می شود و سپس رسم ها را به صورت رابط های مقابله بر قرار کند. و سپس از دانش آموزان پرسیده شود که کدام تصویر و دسته کمتر است.

 

 

22

 انتظارات عملکردی

با همکاری و همفکری دانش آموزان بحث را جمع بندی کرده و مقایسه را برای آنها مجدداً مشخص می کنیم.

4

ارزشيابي تكميلي

در این مرحله سوالاتی را استخراج می کنیم و نقاط قوت و ضعف نحوه تدریس را مشخص می کنیم.

7

تعيين   تكليف

با توجه به ارزیابی صورت گرفته تمرینات درس را باید همراه یک تصویر مقایسه ای بیاورند.

2

 

 

 

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه دوم

موضوع : جمع های اساسی نوع دوم

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

45 دقیقه

اهداف کلی

آموزش جمع های اساسی نوع دوم 14= 6 + 8

 

 

 

اهداف رفتاری

نگرشی:

* دانش آموزان با نوع دوم جمع های اساسی اشنا می شوند.

* دانش آموزان به مفهوم عدد 14 به صورت 1 دسته ی ده تایی و 4 یکی آشنا می شوند.

مهارتی:

- بتوانند با استفاده از وسایل جواب جمع ها را پیدا کنند.

- بتوانند دو عدد را با هم جمع کنند بدون استفاده از وسایل ( ذهنی ) .

 

 

وسايل كمك آموزشي

تخته سیاه – گچ - گیره– آدمک – بسکویت – سکه – دانه های لوبیا – چرتکه آموزش و وسایلی که در دسترس باشند ( ملموس و ساده ) – گیره

 

 

الگو و روش

مکاشفه ای – سقراطی

 

ارزشيابي ورودي

دانش آموزان پایه دوم بایستی جمع های اساسی نوع اول و نوع اول تفریقها را بدانند و آنها را بدون مشکل انجام دهند. در صورت نیاز فعالیت های ترمیمی برای دانش آموزان در نظر می گیریم.

5

 

 

 

ايجاد انگيزه

 

از دو دانش آموز که قبلاً هماهنگی لازم به عمل آمده می خواهیم در نقش مغازه دار و خریدار قرار گیرند که در این نمایش کوچک ، خریدار یک یک خودکار می خرد و بعد  یک دفتر هم از فروشنده درخواست می کند ، فروشنده هم به درخواست او عمل می کند بعد خریدار ( که دانش آموز است ) در جمع قیمت دو شی دچار مشکل می شود . در این نمایش دانش آموز را به ارزش و کاربرد جمع و تفریق پی می برند، بعد معلم در این زمان وارد داستان نمایش می شود و به بچه ها می گوید : بچه های عزیز امروز به شما یاد می دهم که چگونه دو عدد 7 و6 را با هم جمع کنید.

معلم : آیا دوست دارید یاد بگیرید؟

 دانش آموز: بله

3

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله مجسم: ابتدا به صورت مجسم از وسایلی که در اختیار دارند کمک می گیریم و به دانش آموزان می گوییم.

 معلم : بچه ها مهره هایی که در اختیار دارید روی میز ، جلوی خود قرار دهید.

 دانش اموز: این کار را انجام می دهند.

 معلم: هر کدام 7 مهره قرمز و 6 مهره سبز را از مهره های خود جدا کنید.

معلم: حالا می خواهیم آنها را با هم جمع کنیم.

 معلم: کدامیک از شما می تواند برای آنها یک جمع بنویسد.

دانش آموز: 6 + 7

معلم: آفرین حالا می خواهیم بدانیم 6 + 7 می شوند چند ؟

معلم : راهنمایی می کند تا دانش آموزان بتوانند با استفاده از مهره های قرمز و سبز ، بسته ده تایی درست کنند.

دانش آموز: یک بسته ده تایی درست می شود.

 معلم : چند تا یکی باقی می ماند.

دانش آموز: 3 تا یکی .

معلم : خوب بچه ها یک بسته ی ده تایی با 3 تا یکی می شود چند ؟

دانش آموز: می شود 13

 معلم : چند نمونه دیگر را به همین شیوه ادامه می دهد.

 مرحله نیم مجسم: 6 + 8 : ابتدا روی تابلو 8 تا گردی به رنگ آبی می کشیم بعد در همان ردیف 6 گردی به رنگ قرمز رسم می کنیم. از یک دانش آموز می خواهیم به پای تخته سیاه بیاید و از سمت چپ شروع به شمارش کند تا به عدد 10 می رسد. از او می خواهیم آنها را در یک دسته قرار دهد . بعد از آنها می پرسیم: دوست شما چند دسته ی ده تایی درست کرده و چند یکی باقی مانده است.

 دانش آموزان جواب می دهند ، یک دسته ده تایی و4 یکی.

 معلم: پس بچه ها  6 + 8 می شود 14.

بعد معلم نمونه های دیگری را روی تابلو می نویسد ( به کمک دانش آموزان آنها را انجام می دهد تا دانش آموزان دریابند که برای جمع 6 + 8 چه اقدامی بکنند.

دانش آموزان : می یابند که به کمک دو عدد جمع بایستی دسته های ده تایی درست کرد و با یکی جمع کرد.

 چرا که دانش آموزان قبلاً مفهوم 14 را به عنوان یک ده تایی و 4 یکی شناخته اند.

 مرحله مجرد: شکلی رسم می کنیم و از شاگردان می پرسیم در این شکل چند گردی قرمز و چند گردی آبی رسم شده است. از دانش آموزان می خواهیم با درست کردن 1 دسته ی ده تایی عدد آن را بنویسند .بعد معلم جمع آن را به یک دانش آموزان روی تابلو می نویسند.

بعد دانش آموزان باید برای جمع دو عدد  7 + 8 عدد  7 را در ذهن خود به صورت 5 و2 تجربه می کنند. سپس در ذهن جمع 5  + 10 را انجام می دهد.

 

 

22

 انتظارات عملکردی

دانش آموز می تواند با استفاده از وسایل جواب جمع ها را پیدا کند و آن را بر روی تابلو برای سایرین انجام دهد.

 بتوانند بدون استفاده از وسایل ( ذهنی ) دو عدد را با هم جمع کنند.

5

 

ارزشيابي تكميلي

معلم از دانش آموزان می خواهد دفتر کار خود را بیرون بیاورند به عنوان تمرین چند تا جمع را به دانش آموزان می دهد. = 6 + 8   ،   =  7 + 9   از آنها می خواهد که جواب جمع ها را بنویسند.

 معلم در این مرحله به نقاط ضعف و قوت تدریس خود پی می برد . چنانچه دانش آموزان بتوانند آنها را انجام دهند ، موضوع جدید تدریس برای جلسه ی دیگر آماده می کند. در غیر این صورت باید نقاط ضعف تدریس را بیابد.

7

تعيين   تكليف

دانش آموزان تمرینهای داخل کتاب را در خانه انجام می دهند.

3

 

 

طرح درس شماره (8) ریاضی پایه پنجم

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه پنجم

موضوع : تعیین مساحت ذوزنقه                            تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

دانش آموزان بتوانند مساحت ذوزنقه را بدست بیاورند

 

 

 

اهداف رفتاری

مفاهیم قاعده و ارتفاع را تعریف کنند.

مساحت ذوزنقه و متوازی الاضلاع را توضیح دهند.

جزئیات مربوطه به ذوذنقه را به خوبی بیان کنند.

روش مورد استفاده برای محاسبه مساحت ذوذنقه و توالی آن را به خوبی توضیح دهند.

 

 

وسايل كمك آموزشي

کتاب ریاضی – کاغذ رنگی – چسب – قیچی – کاردهای رنگی که روی هر کدام یکی از شکلهای هندسی رسم کرده ایم – ماه و ستاره های رنگی جهت امتیاز دادن به دانش آموزان کارتهایی که قبلاً آماده کردیم و روی آنها سوال نوشته ایم و در قسمت ارزشیابی تکوینی به گروهها داده می شود.

 

الگو و روش

روشهای استقرایی – مکاشفه ای – و بحث گروهی و همیاری

 

 

 

ارزشيابي ورودي

در این قسمت  باید در یابیم چه قسمت از مطالبی را که می خواهیم تدریس کنیم می دانند واین کار به مددارزشیابی تشخیصی امکان پذیر است تا معلوم شود فراگیران اطلاعات وتواناییهای لازم برای ورود به مطلب جدید را دارند یا نه .

بنابر این سوالاتی را از قبیل در رابطه با موضوع درس آماده کرده واز فراگیران می خواهیم که پاسخ هند . البته سوالات را جمعی مطرح کرده وپس از مشورت کردن از فرد پاسخ را می گیرند .

1- متوای الاضلاع به چه شکلی می گویند ؟

2- ذوزنقه چه شکلی است ؟

3- مساحت متوازی الا ضلاع چگونه بدست می آید ؟

پس از اینکه پاسخهای صحیح را از گروهها گرفتیم به اذا  پاسخ درس در جدول پای تابلو به آنها امتیاز می دهیم .

5

 

 

 

ايجاد

 انگيزه

 

برای اینکه در دانش آموزان شوق و رغبت برای یادگیری به وجود بیاید برای آنها یک مسابقه هم در حین تدریس و بعد از تدریس ترتیب می دهیم بدین ترتیب که هر گروه بتوانند امتیاز بیشتری کسب ، در آخر زنگ درس به عنوان گروه برتر مشخص می گردد و مورد تشویق قرار می گیرد.

شیوه ی گرفتن امتیاز هم اینچنین است که تعداد ماه و ستاره را از کاغذ های رنگی ساخته و قبلاً آماده کرده ایم ، آنها را روی میز خود می گذاریم ، هر گروه به هر سوال که به صورت درست پاسخ دهد یکی از افراد گروه یک ستاره بر می دارد و در ردیف اسم گروه خود به تابلو می چسباند تعداد ستاره ها که به سه تا رسید به جای آنها یک ماه را می چسباند و در نهایت هر گروه که ماه های بیشتری کسب کند برنده می شود.

3

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

پس از ایجاد انگیزه و آماده کردن آنها برای شروع درس از دانش آموزان می خواهیم که گروه ها را تشکیل دهند .

معلم: به دانش آموزان می گوید آنها که کارتهایشان مثل هم است در یک گروه قرار بگیرند، دانش آموزان که 25 نفر هستند به پنج گروه 5 نفری تقسیم می شوند.

معلم: به گروه ها می گوید که با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند روی کاغذ آبی یک ذوزنقه رسم کرده و آن را روی یک تکه مقوا با چسب بچسبانید.

دانش آموزان مشغول می شوند ، خودمان هم از نزدیک بر گروه ها نظارت می کنیم ، طرز رسم کردن ذوزنقه را یادآوری می کنیم ، وقتی که دانش آموزان کار را تمام کردند از آنها می خواهیم این بار با استفاده از کاغذ قرمز یک ذوزنقه به همان اندازه رسم کنند به اندازه کافی به دانش آموزان فرصت می دهیم دوباره بر کار گروه ها نظارت می کنیم.

 معلم: بچه ها ذوزنقه  5 را رسم کردید؟

 دانش آموزان : بله

معلم : افرین – پس حالا هر دو ذوزنقه را به طور وارونه کنار هم بچسبانید.

دانش آموزان مشغول می شوند.

معلم: بسیار خوب ، آفرین بر شما- حالا چه کسی می تواند بگوید که مساحت توازی الاضلاع چگونه به دست می آید. با هم مشورت کرده سپس جواب را بگویید.

دانش آموزان شروع به بحث و گفتگو می کنند.

گروه دایره: خانم ما مشورت کردیم بگوییم ؟

معلم: بفرمایید.

نماینده گروه دایره : قاعده را در ارتفاع ضرب می کنیم ، مساحت متوازی الاضلاع به دست می آید.

 معلم : آفرین بر شما – می توانید یک ستاره برای خودتان در جدول نصب کنید.

 

 

 

 

 

 


معلم: خوب دانش آموزان عزیز این متوازی الاضلاع از چند ذوزنقه درست شده است؟

دانش آموزان : از دو تا ذوزنقه

معلم: پس می توانیم بگوییم که متوازی الاضلاع دو برابر ذوزنقه است؟

دانش آموزان : بله

 معلم: گروه ها حالا اندازه قاعده متوازی الاضلاع را به دست آورده و اندازه مجموع دو قاعده ذوزنقه را هم حساب کنید.

گروه ها مشغول می شوند و با خط کش اندازه قاعده متوازی الاضلاع و قاعده ها ذوزنقه را حساب می کنند.

 معلم: حالا گروه مربع شما بگویید که نتیجه کار چه شد؟

یکی از دانش آموزان گروه مربع به نمایندگی از آنها بلند می شود و می گوید:خانم ما پس از اندازه گیری قاعده متوازی الاضلاع و مجموع دو قاعده ذوزنقه دیدیم که قاعده متوازی الاضلاع به اندازه قاعده های ذوزنقه است.

معلم: بسیار خوب افرین بر شما ، شما هم  یک ستاره برای خود نصب کنید.

معلم:حالا ارتفاع متوازی الاضلاع و ذوزنقه را هم با هم مقایسه کنید .

دانش آموزان مشغول می شوند.

معلم: گروه مستطیل شما نتیجه کارتان را بگویید.

 یکی از دانش آموزان که خودش هم سر گروه است بلند می شود و می گوید: خانم ما ارتفاع های متوازی الاضلاع و ذوزنقه را اندازه گرفتیم. دیدیم که هر دو به یک اندازه هستند.

 معلم: بسیار خوب بچه ها کار شما هم مثل گروه مستطیل بود؟

دانش آموزان : بله

 معلم: گروه مستطیل هم یک ستاره برای خودشان نصب کنند.

معلم: دانش آموزان حالا با هم مشورت کرده ، ببینید که چگونه می توانیم مساحت ذوزنقه را محاسبه کنیم.

دانش آموزان با هم مشورت می کنند و بحث را ادامه می دهند پس از مدت تعیین شده دوباره می پرسیم.

معلم: گروه مثلث شما با همدیگر چه مشورتی کرده و به چه نتیجه ای رسیدید.

سر گروه مثلث به یکی از دانش آموزان می گوید که بلند شو د و به جای گروه صحبت کند.

خانم اجازه : ما به این نتیجه رسیدیم که برای به دست آوردن مساحت ذوزنقه باید مثل متوازی الاضلاع قاعده را در ارتفاع ضرب کنیم.

معلم : بچه ها نظر شما هم مثل گروه مثلث است؟

بچه ها با صدای بلند جواب می دهند : خیر

 معلم: گروه مستطیل شما ستاره نمی گیرید ولی می توانید از یک نفر از افراد گروه مربع کمک بگیرید.

 یک نفر از افراد گروه مربع می اید و پس از کمی مشورت و صحبت کردن با آنها سر جای خود بر می گردد.

 معلم: خوب گروه مثلث حالا چه نتیجه ای گرفتید؟

 نماینده گروه : خانم می توانیم قاعده های ذوزنقه را با هم جمع کنیم و در ارتفاع ضرب و تقسیم بر دو نماییم.

معلم: چرا بر دو تقسیم نماییم؟

 دانش آموز: چون متوازی الاضلاع از دو ذوزنقه درست شده است.

 معلم : آفرین

 

 

22

 

 

 

 انتظارات عملکردی

 

معلم:بچه متوازی الاضلاع از چند تا ذوزنقه درست شده بود ؟

 دانش آموزان: دو ذوزنقه

 معلم:  آیا قاعده متوازی الاضلاع با قاعده ذوزنقه برابر است؟

 دانش آموزان : خیر- هر دو قاعده ی ذوزنقه به اندازه ی یک قاعده متوازی الاضلاع است.

 معلم : پس ارتفاع آنها چطور؟

دانش آموزان : ارتفاع های آنها به یک اندازه است .

 معلم: پس یک بار دیگر بگویید که برای به دست آوردن مساحت ذوزنقه باید چکار کنیم؟

دانش آموزان: دو قاعده متوازی ذوزنقه را جمع کرده و در ارتفاع ضرب می کنیم و حاصل را بر دو تقسیم می نماییم.

معلم: بسیار خوب می توانیم مساحت ذوزنقه را به این ترتیب  به دست آوریم:

نصف حاصلضرب ارتفاع × مجموع دو قاعده  = مساحت ذوزنقه

5

ارزشيابي تكميلي

پس از جمع بندی کارتهایی را که از قبل آماده کرده ایم جهت ارزشیابی تشخیصی بین گروه ها پخش می کنیم که روی هر کارت سه سوال نوشته شده است.

معلم: از گروه ها می خواهد که به سوالات پاسخ دهند.

5

تعيين   تكليف

معلم در پایان از دانش آموزان می خواهد که تمرینات مربوط به درس را در منزل بنویسند و حل کنند و چند مساله در همین رابطه را هم جهت تمرین در خانه به دانش آموزان می دهیم تا انجام دهند.

5

 

 


 

طرح درس شماره (9) ریاضی پایه پنجم

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه پنجم

موضوع :  معرفی کیلومتر و کیلومتر مربع                 صفحه :    35   تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان با مسافت طولانی

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز بداند یک کیلومتر چند متر است.

دانش آموز بداند مسافت طولانی را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند.

دانش آموز بتواند مساحت های با ابعاد وسیع را اندازه گیری کند.

با مقیاس کیلومتر مربع آشنا می شود.

با کیلومتر شمار خودروها آشنا شود.

 

وسايل كمك آموزشي

خط کش، متر، گچ، تخته سیاه، مداد، تصویر بزرگ شده کیلومتر شمار چند خودرو.

 

الگو و روش

پرسش و پاسخ - توضیحی

 

ارزشيابي ورودي

در این مرحله ابتدا با استفاده از اندوخته های قبلی دانش آموزان از جمله مفهوم سانتی متر و متر پرسش‌هایی مطرح می شود تا ذهن آنان برای معرفی مفهوم جدید اندازه گیری (کیلومتر) آماده شود.

5

 

ايجاد انگيزه

 

از دانش آموزان سوال می کنیم: آیا کسی به مسافرت رفته است؟ به شهر دور یا نزدیک؟ آیا می دانید چقدر مسافت را پیموده اید؟

3

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: بچه ها ما طول اشیا را با چه اندازه می گیریم؟

دانش آموزان: با متر.

-      آیا می توانیم چیزهای طولانی را با متر اندازه گیری کنیم؟ مثلاً آیا می توانیم فاصله بین دو شهر را با متر اندازه گیری کنیم؟

-         خیر.

با نشان دادن تصاویر صفحه کیلومتر شمار چند اتومبیل از آنان می‌پرسیم که این تصاویر مربوط به چی هستند؟ پس از اخذ جواب، از آنها می‌پرسیم که آیا می دانند که کار این وسیله در خودروها چیست؟ و ...

دانش آموزان پس از طرح چند پرسش از این دست کم‌کم به این سمت هدایت می شوند که برای تعیین مسافت با ابعاد طولانی از واحدی به نام کیلومتر استفاده و وسیله سنجش آن نیز کیلومتر شمار نامیده می شود.

در ادامه با توضیح این نکته که مساحت ابعاد طولانی با استفاده از خاصیت مربع (که هر ضلع آن مساوی است) سنجیده می شود به معرفی کیلومتر مربع پرداخته می شود که می گوییم : اگر طول هر ضلع مربعی یک کیلومتر باشد، مساحت آن مربع یک کیلومتر مربع است.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

انتظار می رود پس از آشنایی با کیلومتر، بتوانند مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر و یا بیشتر باشد را محاسبه کنند. همچنین با آموختن این درس، از این پس به هنگام مسافرت به تابلوهای راهنمای مسیر که بر روی آنها فاصله مانده تاشهرها نوشته شده است دقت نموده و فاصله مقصد را محاسبه نمایند.  

5

ارزشيابي تكميلي

از دو تا از دانش آموزان می خواهیم که مساحت دو مربع که اضلاع آنها 2 و 4 کیلومتر باشد بر تابلو محاسبه نمایند و طرز محاسبه را برای سایرین شرح دهند.

5

فعالیتهای تکمیلی

از دانش آموزانی که پدرشان دارای خودرو می باشد می خواهیم که به صفحه کیلومتر شمار آن نگاه کرده و میزان کارکرد آن را یادداشت نمایند.

3

 

 

طرح درس شماره (10) ریاضی پایه              ( این یکی را هم خودت بنویس )!

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه

موضوع :                   صفحه :               تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

 

 

اهداف رفتاری

 

 

 

وسايل كمك آموزشي

 

 

الگو و روش

 

 

ارزشيابي ورودي

 

5

 

ايجاد انگيزه

 

 

3

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 انتظارات عملکردی

 

 

 

5

ارزشيابي تكميلي

 

 

 

5

فعالیتهای تکمیلی

 

 

 

3

 


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389 | 10:40 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه پنجم

موضوع : تعیین مساحت ذوزنقه                            تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

دانش آموزان بتوانند مساحت ذوزنقه را بدست بیاورند

 

 

 

اهداف رفتاری

مفاهیم قاعده و ارتفاع را تعریف کنند.

مساحت ذوزنقه و متوازی الاضلاع را توضیح دهند.

جزئیات مربوطه به ذوذنقه را به خوبی بیان کنند.

روش مورد استفاده برای محاسبه مساحت ذوذنقه و توالی آن را به خوبی توضیح دهند.

 

 

وسايل كمك آموزشي

کتاب ریاضی – کاغذ رنگی – چسب – قیچی – کاردهای رنگی که روی هر کدام یکی از شکلهای هندسی رسم کرده ایم – ماه و ستاره های رنگی جهت امتیاز دادن به دانش آموزان کارتهایی که قبلاً آماده کردیم و روی آنها سوال نوشته ایم و در قسمت ارزشیابی تکوینی به گروهها داده می شود.

 

الگو و روش

روشهای استقرایی – مکاشفه ای – و بحث گروهی و همیاری

 

 

 

ارزشيابي ورودي

در این قسمت  باید در یابیم چه قسمت از مطالبی را که می خواهیم تدریس کنیم می دانند واین کار به مددارزشیابی تشخیصی امکان پذیر است تا معلوم شود فراگیران اطلاعات وتواناییهای لازم برای ورود به مطلب جدید را دارند یا نه .

بنابر این سوالاتی را از قبیل در رابطه با موضوع درس آماده کرده واز فراگیران می خواهیم که پاسخ هند . البته سوالات را جمعی مطرح کرده وپس از مشورت کردن از فرد پاسخ را می گیرند .

1- متوای الاضلاع به چه شکلی می گویند ؟

2- ذوزنقه چه شکلی است ؟

3- مساحت متوازی الا ضلاع چگونه بدست می آید ؟

پس از اینکه پاسخهای صحیح را از گروهها گرفتیم به اذا  پاسخ درس در جدول پای تابلو به آنها امتیاز می دهیم .

5

 

 

 

ايجاد

 انگيزه

 

برای اینکه در دانش آموزان شوق و رغبت برای یادگیری به وجود بیاید برای آنها یک مسابقه هم در حین تدریس و بعد از تدریس ترتیب می دهیم بدین ترتیب که هر گروه بتوانند امتیاز بیشتری کسب ، در آخر زنگ درس به عنوان گروه برتر مشخص می گردد و مورد تشویق قرار می گیرد.

شیوه ی گرفتن امتیاز هم اینچنین است که تعداد ماه و ستاره را از کاغذ های رنگی ساخته و قبلاً آماده کرده ایم ، آنها را روی میز خود می گذاریم ، هر گروه به هر سوال که به صورت درست پاسخ دهد یکی از افراد گروه یک ستاره بر می دارد و در ردیف اسم گروه خود به تابلو می چسباند تعداد ستاره ها که به سه تا رسید به جای آنها یک ماه را می چسباند و در نهایت هر گروه که ماه های بیشتری کسب کند برنده می شود.

3

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

پس از ایجاد انگیزه و آماده کردن آنها برای شروع درس از دانش آموزان می خواهیم که گروه ها را تشکیل دهند .

معلم: به دانش آموزان می گوید آنها که کارتهایشان مثل هم است در یک گروه قرار بگیرند، دانش آموزان که 25 نفر هستند به پنج گروه 5 نفری تقسیم می شوند.

معلم: به گروه ها می گوید که با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند روی کاغذ آبی یک ذوزنقه رسم کرده و آن را روی یک تکه مقوا با چسب بچسبانید.

دانش آموزان مشغول می شوند ، خودمان هم از نزدیک بر گروه ها نظارت می کنیم ، طرز رسم کردن ذوزنقه را یادآوری می کنیم ، وقتی که دانش آموزان کار را تمام کردند از آنها می خواهیم این بار با استفاده از کاغذ قرمز یک ذوزنقه به همان اندازه رسم کنند به اندازه کافی به دانش آموزان فرصت می دهیم دوباره بر کار گروه ها نظارت می کنیم.

 معلم: بچه ها ذوزنقه  5 را رسم کردید؟

 دانش آموزان : بله

معلم : افرین – پس حالا هر دو ذوزنقه را به طور وارونه کنار هم بچسبانید.

دانش آموزان مشغول می شوند.

معلم: بسیار خوب ، آفرین بر شما- حالا چه کسی می تواند بگوید که مساحت توازی الاضلاع چگونه به دست می آید. با هم مشورت کرده سپس جواب را بگویید.

دانش آموزان شروع به بحث و گفتگو می کنند.

گروه دایره: خانم ما مشورت کردیم بگوییم ؟

معلم: بفرمایید.

نماینده گروه دایره : قاعده را در ارتفاع ضرب می کنیم ، مساحت متوازی الاضلاع به دست می آید.

 معلم : آفرین بر شما – می توانید یک ستاره برای خودتان در جدول نصب کنید.

 

 

 

 

 

 


معلم: خوب دانش آموزان عزیز این متوازی الاضلاع از چند ذوزنقه درست شده است؟

دانش آموزان : از دو تا ذوزنقه

معلم: پس می توانیم بگوییم که متوازی الاضلاع دو برابر ذوزنقه است؟

دانش آموزان : بله

 معلم: گروه ها حالا اندازه قاعده متوازی الاضلاع را به دست آورده و اندازه مجموع دو قاعده ذوزنقه را هم حساب کنید.

گروه ها مشغول می شوند و با خط کش اندازه قاعده متوازی الاضلاع و قاعده ها ذوزنقه را حساب می کنند.

 معلم: حالا گروه مربع شما بگویید که نتیجه کار چه شد؟

یکی از دانش آموزان گروه مربع به نمایندگی از آنها بلند می شود و می گوید:خانم ما پس از اندازه گیری قاعده متوازی الاضلاع و مجموع دو قاعده ذوزنقه دیدیم که قاعده متوازی الاضلاع به اندازه قاعده های ذوزنقه است.

معلم: بسیار خوب افرین بر شما ، شما هم  یک ستاره برای خود نصب کنید.

معلم:حالا ارتفاع متوازی الاضلاع و ذوزنقه را هم با هم مقایسه کنید .

دانش آموزان مشغول می شوند.

معلم: گروه مستطیل شما نتیجه کارتان را بگویید.

 یکی از دانش آموزان که خودش هم سر گروه است بلند می شود و می گوید: خانم ما ارتفاع های متوازی الاضلاع و ذوزنقه را اندازه گرفتیم. دیدیم که هر دو به یک اندازه هستند.

 معلم: بسیار خوب بچه ها کار شما هم مثل گروه مستطیل بود؟

دانش آموزان : بله

 معلم: گروه مستطیل هم یک ستاره برای خودشان نصب کنند.

معلم: دانش آموزان حالا با هم مشورت کرده ، ببینید که چگونه می توانیم مساحت ذوزنقه را محاسبه کنیم.

دانش آموزان با هم مشورت می کنند و بحث را ادامه می دهند پس از مدت تعیین شده دوباره می پرسیم.

معلم: گروه مثلث شما با همدیگر چه مشورتی کرده و به چه نتیجه ای رسیدید.

سر گروه مثلث به یکی از دانش آموزان می گوید که بلند شو د و به جای گروه صحبت کند.

خانم اجازه : ما به این نتیجه رسیدیم که برای به دست آوردن مساحت ذوزنقه باید مثل متوازی الاضلاع قاعده را در ارتفاع ضرب کنیم.

معلم : بچه ها نظر شما هم مثل گروه مثلث است؟

بچه ها با صدای بلند جواب می دهند : خیر

 معلم: گروه مستطیل شما ستاره نمی گیرید ولی می توانید از یک نفر از افراد گروه مربع کمک بگیرید.

 یک نفر از افراد گروه مربع می اید و پس از کمی مشورت و صحبت کردن با آنها سر جای خود بر می گردد.

 معلم: خوب گروه مثلث حالا چه نتیجه ای گرفتید؟

 نماینده گروه : خانم می توانیم قاعده های ذوزنقه را با هم جمع کنیم و در ارتفاع ضرب و تقسیم بر دو نماییم.

معلم: چرا بر دو تقسیم نماییم؟

 دانش آموز: چون متوازی الاضلاع از دو ذوزنقه درست شده است.

 معلم : آفرین

 

 

22

 

 

 

 انتظارات عملکردی

 

معلم:بچه متوازی الاضلاع از چند تا ذوزنقه درست شده بود ؟

 دانش آموزان: دو ذوزنقه

 معلم:  آیا قاعده متوازی الاضلاع با قاعده ذوزنقه برابر است؟

 دانش آموزان : خیر- هر دو قاعده ی ذوزنقه به اندازه ی یک قاعده متوازی الاضلاع است.

 معلم : پس ارتفاع آنها چطور؟

دانش آموزان : ارتفاع های آنها به یک اندازه است .

 معلم: پس یک بار دیگر بگویید که برای به دست آوردن مساحت ذوزنقه باید چکار کنیم؟

دانش آموزان: دو قاعده متوازی ذوزنقه را جمع کرده و در ارتفاع ضرب می کنیم و حاصل را بر دو تقسیم می نماییم.

معلم: بسیار خوب می توانیم مساحت ذوزنقه را به این ترتیب  به دست آوریم:

نصف حاصلضرب ارتفاع × مجموع دو قاعده  = مساحت ذوزنقه

5

ارزشيابي تكميلي

پس از جمع بندی کارتهایی را که از قبل آماده کرده ایم جهت ارزشیابی تشخیصی بین گروه ها پخش می کنیم که روی هر کارت سه سوال نوشته شده است.

معلم: از گروه ها می خواهد که به سوالات پاسخ دهند.

5

تعيين   تكليف

معلم در پایان از دانش آموزان می خواهد که تمرینات مربوط به درس را در منزل بنویسند و حل کنند و چند مساله در همین رابطه را هم جهت تمرین در خانه به دانش آموزان می دهیم تا انجام دهند.

5


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : شنبه سی ام بهمن 1389 | 17:32 | نویسنده : علی حاتمی |

طرح درس

موضوع: درس هنر واحد درسی: نقاشی عنوان درس: نقاشی برای قصه پایه ی : اول ابتدایی

 تعداد دانش آموزان: 14 نفر زمان تدریس : 45 دقیقه نام آموزگار :                                  نام دبستان :

 

اهداف کلی

آشنایی با یکی از رشته های هنری(دانشی)

تقویت توانایی بیان افکار و احساسات در قالب هنری(مهارت)

توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی(نگرش)

 

اهداف رفتاری

دانش آموز در فرایند تدریس باید بتواند:

دانستنی ها و مهارت ها

الف) وسایل و ابزارو رنگ های بکار رفته در نقاشی خود را بیان کند.

ب) با استفاده از وسایل و ابزار های نقاشی ، یک نقاشی از صحنه های قصه ی بیان شده در مدت حداکثر 15 دقیقه بکشد.

قسمتی از قصه ای را که به تصویر کشیده ، در مدت 3 دقیقه برایب سایر دانش آموزان تعریف نماید.

نگرش ها

الف) قصه را با ذوق و علاقه تا پایان آن به دقت گوش دهد.

ب) به زیبایی خود و کارها و محیط اطرافش اهمیت نشان دهد.

 

ویژگی های مخاطبین

14 دانش آموز کلاس اول ابتدایی که تعدادی از آن ها قبلا آگاهی مختصری از نقاشی برای قصه در دوره ی آمادگی کسب کرده اندو رنگ های موجود در طبیعت را تا حدی می شناسند و علاقه ی بسیار زیادی به شنیدن قصه هم دارند.

 

مفاهیم

الف) نقاشی باعث پرورش قوه ی خلاقیت و ذوق هنری می شود.

ب) نقاشی احساسات درونی فرد را نشان می دهد.

 

وسایل آموزشی

چسب، گیره، تابلو، چک لیست، ابزار های نقاشی(گواش،آبرنگ،مداد شمعی،مداد رنگی و ...)کاغذ ،آب، پالت،قلمو،پوشه و کتاب قصه ی خاله پیر زن و کدو قلقله زن

 

خلاصه محتوای درس

الف)انتخاب و بیان یک قصه ی مناسب با سن و توانایی های ذهنی دانش آموزان(قصه ی خاله پیر زن و کدو قلقله زن)

ب)در اختیار قرار دادن ابزار های مختلف نقاشی و استفاده ی دلخواه از آن ها توسط دانش آموزان

 

روش های تدریس

واحد کار، بحث و گفتگو، قصه گویی

 

هوش ها

کلامی زبانی- فضایی مکانی- حرکتی جسمانی

 

فعالیت های مقدماتی

فعالیت های مدیر یادگیری

فعالیت های دانش آموزان

 

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب

اجرای پیش آزمون و ارزش یابی ورودی که می تواند شامل سوالات زیر باشد:

الف) آیا تا کنون کسی از شما خواسته است که برای او یک نقاشی بکشید؟

ب) شما ها دوست دارید چه چیز هایی را بیش تر نقاشی کنید؟

ج) در کشیدن نقاشی بیش تر از چه رنگ هایی استفاده می کنید؟

می توان با نشان دادن یک چیز جذاب در دانش آموزان ایجاد انگیزه نمود: مثلا: یک نقاشی را به قدری کوچک کنید که با چشم قابل دیدن نباشد. سپس از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از ذره بین موضوع در س امروز را حدس بزنند.

ایجاد انگیزه:

پس از ایجاد انگیزه و بیان موضوع درس ، اهداف درس امروز را به صورت ساده بیان می کند: مثلا:امروز می خواهیم با کمک همدیگر با یکی دیگر از رشته های هنری که نقاشی است آشنا شویم. سپس باید پس از گوش دادن به یک قصه بتوانید یکی از صحنه های آن را نقاشی بکشیدو...

فراگیران فعالیت های خواسته شده از سوی معلم را پاسخ می دهند.

دانش آموزان با شور و اشتیاق فراوان این فعالیت را انجام می دهند.

 

فعالیت های یاددهی و یادگیری

تعیین فعالیت(فکر کردن و پرورش ایده های هنری)

در این مرحله فعالیتی را که برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم را برای آنان روشن می کنیم.

مثلا:بچه ها قصه ی (خاله پیر زن و کدو قلقله زن) که در جلسه ی قبل برای شما ها تعریف کرده ام را به یاد دارید؟(اگر پاسخ دانش آموزان منفی بود دوباره آن را تعریف می کنیم.)آن قصه را در ذهن خود برای چند دقیقه مجسم کنید سپس یک صحنه از آن را به دلخواه برای اجرای نقاشی فکر کنید.

همچنین تصمیم بگیرید که با کدام یک از ابزار و موادی که در اختیار شما هاست می خواهید ایده ی خود را اجرا کنید .

اجرای ایده( طی فرایند تبدیل ایده به تولید محصول هنری)

در این مرحله دانش آموزان به صورت انفرادی به اجرای ایده های خود می پردازند. یعنی آن چه را در مرحله ی قبل به آن اندیشیده اند و آن را در ذهن خود آماده کرده اند را عملی می کنند.

اجرای این مرحله به زمان بیش تری نیاز دارد تا هر یک از دانش آموزان فرصت کافی برای اجرای آن چه فکر کرده ،کار خود را شروع و آن را به پایان برساند.

در همین مرحله،معلم ضمن این که ابزار و وسایل مختلف را در اختیار فراگیران قرار می دهد بر کار و فعالیت آن ها هم نظارت می کند و از دانش آموزان در حین انجام فعالیت ارزش یابی(مشاهده ی رفتار) را هم به عمل می آورد.

فراگیران برای اجرای ایده های خود به فکر فرو می روند.

دانش آموزان هر کدام به صورت انفرادی ایده های خود را اجرا می نمایند.

 

فعالیت های پایانی

جمع بندی یا جمع آوری تولیدات هنری و برگزاری نمایشگاه

در این مرحله معلم با کمک دانش آموزان محصولات هنری را که تولید کرده اند راجمع بندی و یا جمع آوری می کند و یک نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در کلاس برگزار می نماید.

توجه: هر دانش آموز موظف است پس از نوشتن شماره ، تاریخ، و نام خود در پشت کاغذ، کار تمام شده ی خود را به نمابش بگذارد(برای دانش آموزان کلاس اول این کار به عهده ی معلم عزیز است.)

در ضمن دانش آموزان را هدایت می کنیم که فعالیت خود را در مدت تعیین شده به اتمام برسانند و راهنمایی های لازم را در زمینه ی تکمیل کار به آنان می دهیم.

ارزشیابی(بررسی و توصیف تولید هنری)

در این مرحله یک نمونه از کار دانش آموزان را انتخاب می کنیم و از دانش آموز مورد نظر می خواهیم که توضیح مختصری از مراحل انتخاب و پرورش ایده واجرای آن را برای دیگر دوستانش دهد.

در ادامه ی این فعالیت ،یکی از دانش آموزان را دعوت کنید تا در مورد این محصول هنری توضیح دهد و نظر خود را بگوید.مثلا:چه چیزی در این کار مشاهده کرده است؟ کجای کار زیبا تر بوده است؟کجای کار را بیش تر دوست د ارد؟چه پیش نهادی برای اجرای بهتر شدن کار دارد؟و ...

در پایان معلم علاوه بر جمع بندی نظر هر دو نفر ، نظر خود را در مورد محصول هنری تولید شده می گوید.

تعیین تکلیف:

1) جزئیات نقاشی امروز را برای خانواده ی خود با توجه به قصه ی بیان شده تعریف کنید.( عمومی)

2) مریم جان،به نظر شما اگرخاله پیر زن گرگ بلا را گول نمی زد چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ آن صحنه را نقاشی کن. (بسطی امتدادی و خلاقیتی)

دانش آموزان در مدت زمان تعیین شده کار خود را به اتمام می رسانند و در تابلوی کلاس نصب می کنند.

دانش آموزان دعوت شده نظرات خود را بیان می کنند.

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : یکشنبه سی ام آبان 1389 | 18:32 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه اول                                 موضوع : مفهوم کمتری

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

 

 

اهداف کلی

مقایسه اعداد

 مقابله اشیاء برای درک مفهوم کمتری       

 

اهداف رفتاری

دانش آموز بداند :

مقایسه اعداد چیست – نمادهای مقایسه را بشناسد و در ک کمتر و بیشتر بداند

 

وسايل كمك آموزشي

کتاب – دانش آموز – گردو – گچ – تخته سبز – میله های آموزشی

 

الگو و روش

روش مشارکتی

 

ارزشيابي ورودي

طراحی سوالاتی از دانش آموزان که پیش نیاز یادگیری و مربوط به این درس باشد

5

 

 

ايجاد انگيزه

 

از دانش آموزان می خواهیم که عدد هایی که خوانده اند هم بنویسند و هم بخوانند. از دانش آموزان مفهوم کمتر و بیشتر و هم اندازه را بحث می کنیم.

از دانش آموزان می خواهیم که نسبت به نوشتن اعداد بصورت خطی دقت کنند.

5

 

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

مرحله مجسم :

یک دسته 6 نفری دانش آموز را جلو کلاس می برین و تعداد 5 عدد گردو را روی میز جلو چشم دانش آموزان قرار می دهیم و سپس گردو ها را توزیع می کنیم و به یک دانش آموز نمی رسد در اینجا به دانش آموزان می فهمانیم که تعداد گردو ها کمتر از دانش آموزان است . و بعد با شکلات – یا مداد همین کا ر را تکرار می کنیم تا تفهیم کامل شود.

مرحله نیمه مجسم و شفاهی:

روی تخته کلاس شکل مثلاً پارو و قایق که بیشتر از 5 عدد نباشد و پاروی یک قایق کمتر باشد و در چند تصویر متفاوت دیگر همین روش تکرار می شود و سپس رسم ها را به صورت رابط های مقابله بر قرار کند. و سپس از دانش آموزان پرسیده شود که کدام تصویر و دسته کمتر است.

 

 

22

 انتظارات عملکردی

با همکاری و همفکری دانش آموزان بحث را جمع بندی کرده و مقایسه را برای آنها مجدداً مشخص می کنیم.

4

ارزشيابي تكميلي

در این مرحله سوالاتی را استخراج می کنیم و نقاط قوت و ضعف نحوه تدریس را مشخص می کنیم.

7

تعيين   تكليف

با توجه به ارزیابی صورت گرفته تمرینات درس را باید همراه یک تصویر مقایسه ای بیاورند.

2


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : جمعه نهم مهر 1389 | 18:37 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه چهارم                                                     دبستان :

موضوع :  هندسه  (رسم دو خط عمود برهم)                                  صفحه :    41     

تعداد دانش آموزان: 14 نفر

زمان

اهداف کلی

آموزش خطوط عمود بر هم و عمود  منصف

 

اهداف

رفتاری و جزئی

رفتاری: -دانش آموزان بتوانند با استفاده از گونیا  دو خط عمود بر هم  رسم کنند.

- دانش آموز بتواند دو خط عمود بر هم را تعریف کند.

- بتواند عمود منصف یک پاره خط را رسم کند.

- بتواند با استفاده از گونیا یک زاویه قائمه رسم کند.

جزئی: آشنایی با زاویه قائمه.

 

وسايل كمك آموزشي

تخته سیاه، گچ، مقوا، ماژیک، گونیا، وسایل گروه بندی .

 

الگو و روش

گروهی – پرسش و پاسخ

 

ارزشيابي ورودي

بایستی دانش آموزان قبلاً با خط راست، پاره خط و گونیا آشنا شده باشند. و در این راستا جهت یادآوری این مفاهیم سوالاتی از دانش آموزان پرسیده می شود.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کند. با آوردن وسایل و توزیع آن میان دانش آموزان، تدریس را شروع می کند.

دانش آموزان: به صورت گروهی و هم زمان با توضیحات معلم در مورد کار با گونیا و نحوه رسم خطوط عمود بر هم، روی مقواها، خط راست و پاره خط رسم کرده تا عمود منصف و خط عمود را رسم کنند. سپس در مورد نحوه رسم آن با یکدیگر بحث کنند و همدیگر را راهنمایی کنند.

در حین تدریس و انجام فعالیتهای یادگیری توسط دانش آموزان، سوالاتی به منظور ارزشیابی تکوینی از آنان پرسیده می شود تا معلوم شود موضوع مورد نظر را آموزش دیده اند یا خیر.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

بعد از تدریس معلم دانش آموزان به طور انفرادی خطوط عمود بر هم، زاویه قائمه و عمود منصف را  بر روی تابلو رسم کنند.

4

ارزشيابي تكميلي

در پایان، سوالاتی در باره مفاهیم جدید آموخته شده از آنان به عمل می آید.

5

 

فعالیتهای تکمیلی

 

جمع بندی:

خلاصه ای از موضوع تدریس شده را جمع بندی کرده در صورت وجود اشکال آنها را رفع می نماییم.

 

6

ارائه تکلیف:

برای جلسه آینده تکالیفی داده می شود مثلاً: عمود منصف یک پاره خط و با استفاده از گونیا زاویه قایمه را رسم کنید.

 

 


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389 | 21:38 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي    پایه اول موضوع : تفريق    صفحه : 81        تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنايي كامل با مفهوم تفريق ( شناختي ) توانايي انجام عمل تفريق ( مهارت ) علاقمندي به درس رياضي ( نگرشي )

 

 اهداف رفتاری

در پايان درس فراگير به اهداف زير دست مي يابد: علامت تفريق را با شناخت مفهوم آن مي نويسد.براي شكل تفريق مي نويسد. براي عبارت تفريق شكل ترسيم مي كند. به سئوالهاي كتاب با علاقه پاسخ مي دهد.

 

وسايل كمك آموزشي

تصويرهاي مختلف ميو هها و حيوانات – ماشين هاي اسباب بازي – ماسك خرگوش – هويچ – كيسه حساب – تخته پاكن – كتاب رياضي – گچ– تابلو

 

الگو و روش

الگو : ايفاي نقش و مشاركتي روش : پرسش و پاسخ و توضيحي

 

 ارزشيابي ورودي

به تصاوير پرندگان روي درخت نگاه كنيد . چند تا پرنده روي درخت بودند ؟ چند تا مي روند ؟ چند تا مي مانند؟ تعدادي شكل به فراگيران نشان مي دهيم و سئوال مي شود چند تا از آن را برداشتيم ؟ چند تا ماند ؟ تفريق آن را بگو.

5

 

 ايجاد انگيزه

 

يكي از فراگيران را كه خجالتي است انتخاب مي كنيم و ماسك خرگوش را به صورت او مي زنيم . طبق توضيحي كوتاه به او مي گوييم كه در كلاس گردش كند و با خود بگويد چقدر گرسنه ام و به دنبال هويچ بگردد . يكدفعه در جنگل چشمش به تعدادي هويج بيفتد هويچ ها را چهار عدد انتخاب مي كنيم . خرگوش با ديدن آنها يك هويچ را مي خورد و پس از آن به گردش خود ادامه مي دهد.

3

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

فعاليت هاي معلم

فعالیتهای دانش آموز

 

 

20

يكي از دانش آموزان نمايش را توضيح مي دهد.

تفريق مربوط به داستان را بگوييد.

معلم با استفاده از ماشين هاي اسباب بازي 5 ماشين را نشان مي دهد كه 4 تا از آنها از جاده بيرون مي رود

چند ماشين در خيابان بودند؟

چند تا از مسير خارج شدند؟

چند تا از ماشين ها توي خيابان رفتند؟

چند تا باقيمانده است ؟

تفريق مربوط به آن را بگوييد.

كا را به صورت نيمه مجسم ادامه مي دهيم.

چند سيب روي درخت است.

علي بيا و چند سيب را بردار

تفريق مربوط به سيب ها را بگوييد.

چند سيب باقيمانده است؟

بچه ها به جاي مي شود چه چيزي بگوييم بهتر است.

يك بار ديگر تفريق را بيان كنيد.

كتاب را باز كنيد و تمرينات را پاسخ دهيد . ( با توضيح نمونه )

پس از حل تمرين بررسي كتاب ها و رفع اشكال مواردي كه لازم است توضیح داده می شود.

داستان را بيان مي كند

فراگيران پاسخ مي دهد. 1 از 4

پاسخ مي دهد

 

 

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

 

پاسخ مي دهد

چند سيب را بر مي دارد

فراگيران با مشورت در گروه پاسخ مي دهند

فراگيران با مشورت در گروه پاسخ مي دهند

پاسخ مي دهد

تفريق را به طور كامل بيان كنيد

فراگيران انجام مي دهند

 

 انتظارات عملکردی

از يكي از دانش آموزان فعال مي خواهيم كه داستاني بگويد كه مفهوم تفريق را برساند و از ديگر فراگيران بخواهد كه عبارت تفريق را بگويند.

5

ارزشيابي تكميلي

با استفاده از كيسه ي حساب تفريق هاي روي تابلو را ترسيم كنيد.

5

 

تعيين   تكليف

 

سه نمونه تمرين طراحي شده است كه نمونه ي 1 مربوط به فراگيران كه در حد انتظار معلم ياد گرفته اند

نمونه 2 مربوط به فراگيراني كه نياز به تمرين بيشتري دارند. نمونه 3 مربوط به فراگيراني كه يك گام از ديگر فراگيران جلوترند. كه به آنان داده مشود ، تا در منزل انجام دهند.

6


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 | 18:12 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه سوم

موضوع :  هندسه         صفحه :   156     

تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

نحوه ساختن اجسام هندسی

 

اهداف

رفتاری و جزئی

جزئی: -  آشنایی دانش آموزان با نحوه ساختن اجسام هندسی مخروطی شکل

         -  آشنایی دانش آموزان با انواع مختلف مخروط ها

رفتاری: دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند انواع شکل های مخروطی را نام ببرند و نیز بتوانند آنها را درست کنند.

 

وسايل كمك آموزشي

کله قند، دو‌ک نخ ریسی، مقوا، نوار چسب، نوارهای تزئینی، قیچی و مخروطی که خود ساخته ایم.

 

الگو و روش

روش تدریس پرسش و پاسخ – نمایشی

 

ارزشيابي ورودي

از دانش آموزان خواسته می شود که تعدادی از شکل های هندسی را که دیده اند و یا تابه حال شنیده اند، نام ببرند همچنین برای ورود به ارائه درس باید آنها بتوانند دو خط موازی با هم را با خط کش رسم کنند.

5

 

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: مخروطی که خودش ساخته است به کلاس می آورد و با نشان دادن آن به دانش آموزان از آنان    می پرسد: که آیا شما تا بحال چنین شکلی را دیده‌اید؟‌ سپس با نام بردن از چند گونه از اجسام که شکل مخروطی دارند از جمله کله قند، دوک نخ‌ریسی و نشان دادن آنها به دانش آموزان، نام شکل را معرفی می کند.

دانش آموزان: در این مرحله دانش آموزان با هدایت معلم نسبت به ساخت یک مخروط با استفاده از مقوا و نوار چسب و نوار های تزئینی اقدام نموده و با استفاده از زیبا ترین مخروط های ساخته شده نمایش کوتاهی ترتیب می دهد. در این نمایش با کاربست یک قصه کوتاه، از دانش آموزان خواسته می شود با گذاشتن مخروط‌ها بر سر خویش(به عنوان کلاه) نقش های خود را ایفا نمایند.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

انتظار می رود تمام دانش آموزان بتوانند با استفاده از مواد آموزشی نسبت به درست کردن یک مخروط به طور مجدانه تلاش نموده و آن را درست نمایند و نماینده گروه نحوه ساخت آن را برای سایرین توضیح دهد.

4

ارزشيابي تكميلي

از دانش آموزان خواسته می شود که تمرینات داخل کتاب که مربوط به مخروط می باشد انجام دهند و شکل های مخروطی را بازشناسی کنند.

برای تثبیت یادگیری از دانش آموزی خواسته می شود که در مقابل چشمان دانش آموزان دیگر نحوه ساخت مخروط را نمایش دهد.

5

فعالیتهای تکمیلی

از دانش آموزان می خواهیم برای جلسه آینده اجسام مخروطی شکل محیط خود را در صورت امکان به مدرسه بیاورند و یا آز آن عکس بگیرند.

6


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : چهارشنبه ششم مرداد 1389 | 11:7 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی

نام درس : رياضي          پایه پنجم

موضوع :  معرفی کیلومتر و کیلومتر مربع                 صفحه :    35   تعداد دانش آموزان: 30 نفر

زمان

اهداف کلی

آشنایی دانش آموزان با مسافت طولانی

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز بداند یک کیلومتر چند متر است.

دانش آموز بداند مسافت طولانی را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند.

دانش آموز بتواند مساحت های با ابعاد وسیع را اندازه گیری کند.

با مقیاس کیلومتر مربع آشنا می شود.

با کیلومتر شمار خودروها آشنا شود.

 

وسايل كمك آموزشي

خط کش، متر، گچ، تخته سیاه، مداد، تصویر بزرگ شده کیلومتر شمار چند خودرو.

 

الگو و روش

پرسش و پاسخ - توضیحی

 

ارزشيابي ورودي

در این مرحله ابتدا با استفاده از اندوخته های قبلی دانش آموزان از جمله مفهوم سانتی متر و متر پرسش‌هایی مطرح می شود تا ذهن آنان برای معرفی مفهوم جدید اندازه گیری (کیلومتر) آماده شود.

5

 

ايجاد انگيزه

 

از دانش آموزان سوال می کنیم: آیا کسی به مسافرت رفته است؟ به شهر دور یا نزدیک؟ آیا می دانید چقدر مسافت را پیموده اید؟

3

 

 

فعالیتهای یاد‌دهی یادگیری

 

معلم: بچه ها ما طول اشیا را با چه اندازه می گیریم؟

دانش آموزان: با متر.

-      آیا می توانیم چیزهای طولانی را با متر اندازه گیری کنیم؟ مثلاً آیا می توانیم فاصله بین دو شهر را با متر اندازه گیری کنیم؟

-         خیر.

با نشان دادن تصاویر صفحه کیلومتر شمار چند اتومبیل از آنان می‌پرسیم که این تصاویر مربوط به چی هستند؟ پس از اخذ جواب، از آنها می‌پرسیم که آیا می دانند که کار این وسیله در خودروها چیست؟ و ...

دانش آموزان پس از طرح چند پرسش از این دست کم‌کم به این سمت هدایت می شوند که برای تعیین مسافت با ابعاد طولانی از واحدی به نام کیلومتر استفاده و وسیله سنجش آن نیز کیلومتر شمار نامیده می شود.

در ادامه با توضیح این نکته که مساحت ابعاد طولانی با استفاده از خاصیت مربع (که هر ضلع آن مساوی است) سنجیده می شود به معرفی کیلومتر مربع پرداخته می شود که می گوییم : اگر طول هر ضلع مربعی یک کیلومتر باشد، مساحت آن مربع یک کیلومتر مربع است.

 

 

20

 انتظارات عملکردی

انتظار می رود پس از آشنایی با کیلومتر، بتوانند مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر و یا بیشتر باشد را محاسبه کنند. همچنین با آموختن این درس، از این پس به هنگام مسافرت به تابلوهای راهنمای مسیر که بر روی آنها فاصله مانده تاشهرها نوشته شده است دقت نموده و فاصله مقصد را محاسبه نمایند.  

5

ارزشيابي تكميلي

از دو تا از دانش آموزان می خواهیم که مساحت دو مربع که اضلاع آنها 2 و 4 کیلومتر باشد بر تابلو محاسبه نمایند و طرز محاسبه را برای سایرین شرح دهند.

5

فعالیتهای تکمیلی

از دانش آموزانی که پدرشان دارای خودرو می باشد می خواهیم که به صفحه کیلومتر شمار آن نگاه کرده و میزان کارکرد آن را یادداشت نمایند.

3


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : سه شنبه پانزدهم تیر 1389 | 13:58 | نویسنده : علی حاتمی |

طرح درس

موضوع: درس هنر واحد درسی: نقاشی عنوان درس: نقاشی برای قصه پایه ی : اول ابتدایی

 تعداد دانش آموزان: 14 نفر زمان تدریس : 45 دقیقه نام آموزگار:                                  نام دبستان :

 

اهداف کلی

آشنایی با یکی از رشته های هنری(دانشی)

تقویت توانایی بیان افکار و احساسات در قالب هنری(مهارت)

توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی(نگرش)

 

اهداف رفتاری

دانش آموز در فرایند تدریس باید بتواند:

دانستنی ها و مهارت ها

الف) وسایل و ابزارو رنگ های بکار رفته در نقاشی خود را بیان کند.

ب) با استفاده از وسایل و ابزار های نقاشی ، یک نقاشی از صحنه های قصه ی بیان شده در مدت حداکثر 15 دقیقه بکشد.

قسمتی از قصه ای را که به تصویر کشیده ، در مدت 3 دقیقه برایب سایر دانش آموزان تعریف نماید.

نگرش ها

الف) قصه را با ذوق و علاقه تا پایان آن به دقت گوش دهد.

ب) به زیبایی خود و کارها و محیط اطرافش اهمیت نشان دهد.

 

ویژگی های مخاطبین

14 دانش آموز کلاس اول ابتدایی که تعدادی از آن ها قبلا آگاهی مختصری از نقاشی برای قصه در دوره ی آمادگی کسب کرده اندو رنگ های موجود در طبیعت را تا حدی می شناسند و علاقه ی بسیار زیادی به شنیدن قصه هم دارند.

 

مفاهیم

الف) نقاشی باعث پرورش قوه ی خلاقیت و ذوق هنری می شود.

ب) نقاشی احساسات درونی فرد را نشان می دهد.

 

وسایل آموزشی

چسب، گیره، تابلو، چک لیست، ابزار های نقاشی(گواش،آبرنگ،مداد شمعی،مداد رنگی و ...)کاغذ ،آب، پالت،قلمو،پوشه و کتاب قصه ی خاله پیر زن و کدو قلقله زن

 

خلاصه محتوای درس

الف)انتخاب و بیان یک قصه ی مناسب با سن و توانایی های ذهنی دانش آموزان(قصه ی خاله پیر زن و کدو قلقله زن)

ب)در اختیار قرار دادن ابزار های مختلف نقاشی و استفاده ی دلخواه از آن ها توسط دانش آموزان

 

روش های تدریس

واحد کار، بحث و گفتگو، قصه گویی

 

هوش ها

کلامی زبانی- فضایی مکانی- حرکتی جسمانی

 

فعالیت های مقدماتی

فعالیت های مدیر یادگیری

فعالیت های دانش آموزان

 

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب

اجرای پیش آزمون و ارزش یابی ورودی که می تواند شامل سوالات زیر باشد:

الف) آیا تا کنون کسی از شما خواسته است که برای او یک نقاشی بکشید؟

ب) شما ها دوست دارید چه چیز هایی را بیش تر نقاشی کنید؟

ج) در کشیدن نقاشی بیش تر از چه رنگ هایی استفاده می کنید؟

می توان با نشان دادن یک چیز جذاب در دانش آموزان ایجاد انگیزه نمود: مثلا: یک نقاشی را به قدری کوچک کنید که با چشم قابل دیدن نباشد. سپس از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از ذره بین موضوع در س امروز را حدس بزنند.

ایجاد انگیزه:

پس از ایجاد انگیزه و بیان موضوع درس ، اهداف درس امروز را به صورت ساده بیان می کند: مثلا:امروز می خواهیم با کمک همدیگر با یکی دیگر از رشته های هنری که نقاشی است آشنا شویم. سپس باید پس از گوش دادن به یک قصه بتوانید یکی از صحنه های آن را نقاشی بکشیدو...

فراگیران فعالیت های خواسته شده از سوی معلم را پاسخ می دهند.

دانش آموزان با شور و اشتیاق فراوان این فعالیت را انجام می دهند.

 

فعالیت های یاددهی و یادگیری

تعیین فعالیت(فکر کردن و پرورش ایده های هنری)

در این مرحله فعالیتی را که برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم را برای آنان روشن می کنیم.

مثلا:بچه ها قصه ی (خاله پیر زن و کدو قلقله زن) که در جلسه ی قبل برای شما ها تعریف کرده ام را به یاد دارید؟(اگر پاسخ دانش آموزان منفی بود دوباره آن را تعریف می کنیم.)آن قصه را در ذهن خود برای چند دقیقه مجسم کنید سپس یک صحنه از آن را به دلخواه برای اجرای نقاشی فکر کنید.

همچنین تصمیم بگیرید که با کدام یک از ابزار و موادی که در اختیار شما هاست می خواهید ایده ی خود را اجرا کنید .

اجرای ایده( طی فرایند تبدیل ایده به تولید محصول هنری)

در این مرحله دانش آموزان به صورت انفرادی به اجرای ایده های خود می پردازند. یعنی آن چه را در مرحله ی قبل به آن اندیشیده اند و آن را در ذهن خود آماده کرده اند را عملی می کنند.

اجرای این مرحله به زمان بیش تری نیاز دارد تا هر یک از دانش آموزان فرصت کافی برای اجرای آن چه فکر کرده ،کار خود را شروع و آن را به پایان برساند.

در همین مرحله،معلم ضمن این که ابزار و وسایل مختلف را در اختیار فراگیران قرار می دهد بر کار و فعالیت آن ها هم نظارت می کند و از دانش آموزان در حین انجام فعالیت ارزش یابی(مشاهده ی رفتار) را هم به عمل می آورد.

فراگیران برای اجرای ایده های خود به فکر فرو می روند.

دانش آموزان هر کدام به صورت انفرادی ایده های خود را اجرا می نمایند.

 

فعالیت های پایانی

جمع بندی یا جمع آوری تولیدات هنری و برگزاری نمایشگاه

در این مرحله معلم با کمک دانش آموزان محصولات هنری را که تولید کرده اند راجمع بندی و یا جمع آوری می کند و یک نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در کلاس برگزار می نماید.

توجه: هر دانش آموز موظف است پس از نوشتن شماره ، تاریخ، و نام خود در پشت کاغذ، کار تمام شده ی خود را به نمابش بگذارد(برای دانش آموزان کلاس اول این کار به عهده ی معلم عزیز است.)

در ضمن دانش آموزان را هدایت می کنیم که فعالیت خود را در مدت تعیین شده به اتمام برسانند و راهنمایی های لازم را در زمینه ی تکمیل کار به آنان می دهیم.

ارزشیابی(بررسی و توصیف تولید هنری)

در این مرحله یک نمونه از کار دانش آموزان را انتخاب می کنیم و از دانش آموز مورد نظر می خواهیم که توضیح مختصری از مراحل انتخاب و پرورش ایده واجرای آن را برای دیگر دوستانش دهد.

در ادامه ی این فعالیت ،یکی از دانش آموزان را دعوت کنید تا در مورد این محصول هنری توضیح دهد و نظر خود را بگوید.مثلا:چه چیزی در این کار مشاهده کرده است؟ کجای کار زیبا تر بوده است؟کجای کار را بیش تر دوست د ارد؟چه پیش نهادی برای اجرای بهتر شدن کار دارد؟و ...

در پایان معلم علاوه بر جمع بندی نظر هر دو نفر ، نظر خود را در مورد محصول هنری تولید شده می گوید.

تعیین تکلیف:

1) جزئیات نقاشی امروز را برای خانواده ی خود با توجه به قصه ی بیان شده تعریف کنید.( عمومی)

2) مریم جان،به نظر شما اگرخاله پیر زن گرگ بلا را گول نمی زد چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ آن صحنه را نقاشی کن. (بسطی امتدادی و خلاقیتی)

دانش آموزان در مدت زمان تعیین شده کار خود را به اتمام می رسانند و در تابلوی کلاس نصب می کنند.

دانش آموزان دعوت شده نظرات خود را بیان می کنند.

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: طرح درس ، آموزشی وتجربیات معلمی

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1389 | 14:30 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات                                                 به نام خداوند بخشنده مهربان

نام كتاب : بخوانيم پایه سوم  موضوع :اهمیت فداکاری       زمـــان : 50 دقیقه    شماره طرح :........

نام درس  :فداکاران          تعداد دانش آموزان : 25 نفر          چیدمان : بر اساس شرایط    تاریــــــخ  :

اهداف کلی :

1.      تقویت روحیه فداکاری و ایثار 

2.      تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی

3.      پرورش روحیه تفکر و خلاقیت

4.      گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

5.     تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی

اهداف رفتاری  (دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند )

1.      در  فعالیت های گروهی شرکت کرده درباره درس نظر دهند..(تقویت روحیه اعتماد به نفس )

2.      به سؤالات مطر ح شده درس با دقت پاسخ های مناسب دهند.(پرورش تفکر خلاق )

3.      نام تعدادی از افراد فداکار منطقه ی خود را فهرست کنند (آشنایی با افراد فداکار)

4.      نمونه ای از کارهای فداکارانه ی خود و یا اطرافیان را بیان کنند .

5.      برای قدردانی از شهدا و انسانهای بزرگ دو جمله مناسب بنویسند .

6.       با ذکر دو مثال اهمیت و ارزش فداکاری نسبت به هم نوعان خود را بیان کنند .

7.      با کامل کردن یک جمله کاربرد استفاده از بدل را نشان دهند . (اشنایی با بدل و کاربرد آن در جمله )

8.      برای هر کلمه واژه ی مترادفی را  ذکر کنند (گسترش واژگان )

9.      کلمات نامرتب را در قالب یک جمله ی مناسب مرتب کنند.(مهارت دسته بندی کلمات )   

10.  با توجه به تصویر دو جمله مرتبط با آن بنویسند . (تصویر خوانی )

روش تدریس :

همیاری و مشارکت روش تدریس اعضای تیم

وسایل لازم :

کارت های گروه بندی - کتاب درسی تابلو .....

قبل از تدریس :(   5 دقیقه زمان  ذخیره کنار گذاشته شده است )

معلم

فراگیر

زمان

ایجاد انگیزه :

کدام یک از شما قبول می کند که ساعت ورزش با یکی از بچه های کلاس دوم ریاضی تمرین کند .

·        آماده سازی برای معرفی فداکاری و اهمیت آن

فراگیر ا می تواند داوطلب شود یا داوطلب نشود

(میزان داوطلبین برای شروع درس مهم است )

 

 

 3

 • ارزش یابی تشخیصی: می توانید نمونه هایی از این قبیل فداکاری نام ببرید .

·        دانش آموزانی که از فداکاری نمونه های ذکر می کنند آمادگی خوبی برای درس دارند

·        میزان پاسخ ها برای شروع درس مهم  است ..

ارائه درس:

·        معلم با استفاده از کارتهای گروه بندی دانش آموزان را گروه بندی می کند .

·        شماره های 1 از صفحه 48 اولین کلمه ..همیشه .. تا... جلوگیری کند..صفحه 49

·        شماره های  2 از صفحه 49 ..ریزعلی خواجوی ..تا همان صفحه ..نجات یافت

 • شماره های 3  از صفحه 49 ...حسن امید زاده ..تا آخر صفحه 50

·        دانش آموزان در 8گروه قرار می گیرند

·        7 گروه 3 نفره و 1 گروه 4 نفره

·        به اعضای هر گروه شماره های 1 تا 3 داده می شود .

·        دانش آموزان به پشت کارت خود نگاه می کنند و متن خود را می یابند .

5

 • مرحله اول (صامت خوانی)

 

·        اعضای گروه ها آرام و بی صدا متن مربوط به خود را می خوانند.

5

 • مرحله دوم (تدریس هم شماره ها برای یکدیگر )

·        اعضای هم شماره از گروه خود خارج شده و به نزد هم می روند و متن خوانده شده را برا ی یکدیگر توضیح می دهند .

5

 • مرحله سوم  (بازگشت اعضا به گروه های اولیه )

·        اعضای هم شماره به گروه اصلی خود برگشته و متن را به نوبت برای هم توضیح می دهند .

5

 • مرحله چهارم (پاسخ گویی به سؤالات صحیح و غلط معلم )

·        دانش آموزان ابتدا فردی و سپس گروهی به سؤالات پاسخ می دهند

5

 • مرحله پنجم (ارائه کلید سؤالات )

·        دانش آموزان بر اساس کلید دریافتی به خود نمره فردی و گروهی می دهند.

5

 • مرحله ششم (جمع بندی نهای معلم )
 • بر اساس نمرات کسب شده میزان عملکرد هر گروه مشخص می شود
 • معلم خود روی درس می خواند و بقیه گوش می دهند
 • نکات گفته نشده درس توسط معلم گفته می شود

·        دانش آموزان با دقت به متن نگاه می کنند و به معلم گوش می دهند

·        در صورت نیاز نظر انتقادی خود را با کسب اجازه بیان می کنند .

5

 • ارزشیابی تکوینی
 • سؤالات گوش کن و بگو و درست ونادرست پرسیده می شود

·        دانش آموزان قبل از پاسخ گویی لازم است خوب فکر کنند .

7

 • ارزش یابی  پایانی
 • با توجه به مطالب درس 5 خط درباره فداکاری بنویسند
 • انسانهای فداکار منطقه را معرفی کنند .

·        دانش آموزان فرصت دارند تا در باره درس اطلاعات بیشتری تهیه کنند .

به نقل از خلوت خیال


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : جمعه ششم فروردین 1389 | 11:36 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی:

نام درس : جغرافیا          موضوع : ناحیه کوهستانی         پایه                         سال تحصیلی 88 

نام مدرس:                            نام آموزشگاه:                  تعدادانش آموزان:28         زمان :40 دقیقه    

 

اهداف کلی

1-     آشنایی با ناحیه کوهستانی (حیطه شناختی )

2-     شناخت ویژگی های جغرافیایی این ناحیه (حیطه شناختی)

 

رئوس مطالب

1-     موقعیت ووسعت ناحیه ی کوهستانی

      2-ناهمواری های ناحیه کوهستانی

 

اهداف جزئی

1-     آشنایی با موقعیت ناحیه ی کوهستانی ایران

2-     آشنایی با وسعت ناحیه ی کوهستانی ایران

3-     آشنایی با رشته کوه های ایران

4-     آشنایی با رود های این تاحیه

5-     آشنایی با قلل آتشفشانی در این ناحیه

6-     آشنایی با نام ومکان کوه های ایران

 

 

اهداف رفتاری

در پایان این درس از دانش آموزان انتظار می رود که بتوانند:

1-     موقعیت ناحیه کوهستانی را در نقشه ی ایران نشان دهند.

2-     وسعت ناحیه کوهستانی را بیان کنند.

3-     انواع رشته کوهها((ناهمواری ها ی ناحیه ی کوهستانی را نام ببرند.

4-     موقعیت رشته کوه های البرز وزاگرس وآذر بایجان را بر روی نقشه مشخص کنند.

5-     حداقل نام دو رود از زاگرس مرطوب ویک رود زاگرس خشک را نام ببرند.

6-     قله های آتشفشانی کوه های آذربایجان را نام ببرند.

7-     رود مرزی شمال غربی ایران در ناحیه ی کوهستانی را بر روی نقشه نشان دهند.

8-     بزرگ ترین دریاچه ی داخلی ایران را در ناحیه کوهستانی را نام ببرند.

فعالییت های قبل از درس

1-     گروه بندی دانش آموزان به هفت گروه 4نفره به نامهای (بینالود،دماوند،سبلان،سهند،دنا،زردکوه،اشترانکوه)

2-     تهیه عکس ازناحیه کوهستانی

3-     تهیه ی POWER POINT

4-     آماده کردن وسایل لازم ((رایانه وپرده نمایش))

مراحل قبل از تدریس

1-     بر قراری ارتباط عاطفی ؛ حضور وغیاب ؛سالم واحوال پرسی

2-    ارزش یابی از درس قبل :

(1-   وسعت ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی را بنویسید؟

2-ناحیه ی بیابانی به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید؟  محصولات ناحیه ی بیابانی را نام ببرید؟ )

 

انگیزه شروع                

از دانش آموزان می خواهم تا به یک سفر خیالی بروند وبرای لحظاتی چشمان خود را ببندند وبه کوه سفر کنند.و یا نصب تصاویری از کوهها بر روی تابلو .

ارائه ی درس

روش تدریس (IT)  و پرسش و پاسخ

فعالیت های معلم

ارائه ی POWER POINT   به دانش آموزان و توضیح در حین تماشای اسلاید ها

فعالیت های دانش آموزان

تماشای اسلاید های تهیه شده و گوش دادن به سخنان معلم

جمع بندی

مروری بر مطالب ارائه شده

ارزشیابی پایانی

ارائه ی سوالات داده شده در اسلاید آخر POWER POINT   به دانش آموزان

تعیین تکلیف

ارائه ی یک نقشه ی گنگ به دانش آموزان تا آنان موارد خواسته شده ((رشته کوهها ؛رود ها؛ قله ها ؛ قله های آتشفشانی و بلند ترین قله ی ایران و در یاچه ی ارومیه ))را بر روی نقشه مشخص کنند.            

          پوشش گیاهی البرز شمالی و جنو بی را مقایسه کرده و تفاوت های آنان را بنویسند .محدوده ی تقریبی

        زاگرس خشک و مرطوب را بر روی نقشه مشخص نمایند.

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : شنبه بیست و چهارم بهمن 1388 | 17:29 | نویسنده : علی حاتمی |

مشخصات کلی :

  نام درس :جغرافیا    موضوع :حرکات زمین ونتایج آن    پایه ی :     سال تحصیلی88-87        

                                    

نام مدرس        نام آموزشگاه :                                 تعداد دانش آموزان :24        زمان :40

    اهداف کلی

1-آشنایی با انواع حرکات زمین

2-نتایج حرکات زمین

رئوس مطا لب

1-حرکت وضعی و نتایج آن

2- حرکت انتقالی و نتایج آن

 

اهداف جزئی

1-آشنایی با زمین و حرکات آن

2-آشنایی با حرکت وضعی زمین

3-آشنایی با پیدایش شب وروز واختلاف ساعت

4-آشنایی با حرکت انتقالی زمین

5-آشنایی با چگونگی به وجود آمدن پیدایش فصل ها در دو نیم کره

6-آشنایی با سال رسمی و سال شمسی و سال کبیسه

7-ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به نجوم

 

اهداف رفتاری

در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند

1-انواع حرکت زمین را نام ببرند.

2-حرکت وضعی زمین را برای دوستان خود شرح دهند.

3-نحوه ییدایش شب وروز و اختلاف ساعت را برای اعضای گروه خود توضیح دهند.

4-حرکت انتقالی زمین را در کلاس توضیح دهند .

5-چگونگی پیدایش فصل ها رابا استفاده از ماکت افلاک نما در کلاس توضیح دهند.

6-حداقل یکی از سال های شمسی ؛کبیسه یا رسمی را برای دوستان خود توضیح دهند.

7-نسبت به زمین وسیارات ابراز علاقه نمایند.

 

فعالیت های قبل از درس

1-تهیه ی برنامه ی نرم افزاری از حرکات زمین و تهیه ی تصاویر در زمینه ی درس

2-آماده کردن کامپیوتر جهت ارائه ی درس

3-تهیه ی مدل افلاک نما

 4-تهیه ی یک توپ کوچک و یک چراغ قوه توسط هر گروه

مراحل قبل از درس

1-برقراری ارتباط عاطفی ؛سلام و احوال پرسی ؛حضور و غیاب

2- ارزشیابی تشخیصی از درس قبل

( 1-یک کره رسم کرده و مدار و نصف النهار رابر روی آن مشخص کنند.                

2- طول وعرض جغرافیایی را تعریف کنند.  3- مختصات جغرافیایی راتعریف کنند. )

انگیزه ی شروع

آوردن ماکت افلاک نما به کلاس وتصاویری از نجوم وپرسش از دانش آموزان که در باره زمین وحرکات آن چه می دانند.

 

ارائه ی درس

فعالیت های معلم

ارائه ی برنامه FLASHاز نحوه حرکت زمین به دور خود وخورشیدبه دانش آموزان وتوضیح در باره ی درس درحین ارائه ی

 

برنامه وپرسش وپاسخ به صورت گروهی از دانش آموزان در جهت کنجکاو نمودن دانش آموزان وهدایت آنها به سمت درس 

 

فعالیت های دانش آموزان

تماشای برنامه ی ارائه شده توسط معلم وتوجه به تصاویروبحث گروهی

جمع بندی

مرور ی برمطالب ارائه شده با پرسش گری معلم وپاسخ دانش آموزان

 

ارزش یابی پایانی

ارائه ی یک نمونه سوال تستی وکوته پاسخ به دانش آموزان تا آنها به صورت گروهی به سوالات پاسخ دهند.

تعیین تکلیف

از دانش آموزان خواسته می شود تادر گروه های 3نفری یک ماکت افلاک نما تهیه کنندودر جلسه بعد به کلاس آورده ودرباره ی

حرکات زمین ونتایج حرکات زمین برای دوستان خود توضیح دهند.

 

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 | 17:43 | نویسنده : علی حاتمی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.